A Jólét és szabadság Demokrata Közösség alapszabálya - Jesz

Alapszabály

A
JÓLÉT ÉS SZABADSÁG DEMOKRATA KÖZÖSSÉG
ALAPSZABÁLYA
2011. 

Jóváhagyta a Jólét és Szabadság Demokrata Közösség Rendkívüli Országos 
Gyűlése 2011. június 18-án 


I. Általános rendelkezések

1. §

A párt neve:
Jólét és Szabadság Demokrata Közösség, rövidítve: jesz vagy Demokrata Közösség.

2. §

/1/
A Jólét és Szabadság Demokrata Közösség (továbbiakban: a párt) a Magyar Köztársaság Alkotmányának 3. §-a, illetve a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény alapján működő politikai párt.

/2/
A Jólét és Szabadság Demokrata Közösség jogi személy.

/3/ A Jólét és Szabadság Demokrata Közösség a Magyar Demokrata Fórum kizárólagos és általános jogutódja.

3.§

/1/
A pártalapítás helye és ideje:
Budapest, 1989.

/2/
Az elődszervezet alapításának helye és ideje:
Lakitelek, 1988.

4.§

A Jólét és Szabadság Demokrata Közösség célja a magyar nemzet és a magyar haza szolgálata. A Jólét és Szabadság Demokrata Közösség a nemzeti hagyományokat tisztelő, a keresztény kultúra szellemi és erkölcsi értékeit valló, korszerű konzervatív párt. Tiszteli az elődök országalkotó képességét, a patriotizmust, a haza szabadságáért küzdők eszményeit és áldozatát, a nemzet javát szolgáló hagyományok mának is szóló üzeneteit.

5. §

A Jólét és Szabadság Demokrata Közösség jelvénye: a párt nevéből kialakított JESZ mozaikszó betűinek megjelenítése világoszöld színnel, amelyet a tipográfia szerves részeként megjelenő barna kör alak, benne jobb irányba mutató háromszög - együttesen stilizált lejátszó gombot megjelenítő forma egészít ki.

6.§

A Jólét és Szabadság Demokrata Közösség székhelye:
1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 73. 3

II. Tagság és tagsági viszony.

7.§

/1/
A Jólét és Szabadság Demokrata Közösség tagja és pártoló tagja lehet az a magyar állampolgár, vagy az a Magyarországon letelepedési engedéllyel tartózkodó nem magyar állampolgár, aki személyes joga szerint nagykorú, cselekvőképességet érintő gondnokság alatt nem áll, valamint elfogadja a párt Alapszabályát és kijelenti, hogy a párt testületeinek mindenkori döntéseit tudomásul veszi, politikai tevékenysége során
azoknak megfelelően cselekszik, továbbá az előzőeket a belépési nyilatkozaton saját kezű aláírásával is vállalja.

/2/
Nem lehet a párt tagja az, aki más, a magyar Országgyűlésben, és az Európai Parlamentben képviselettel rendelkező politikai párt tagja, illetve aki olyan társadalmi szervezetnek a tagja, amely az országgyűlési képviselők választásán valamely más pártot vagy más párt jelöltjét nyilvánosan a támogatásáról biztosította.

/3/
A pártoló taggal szemben nem állnak fenn a /2/ pontban megfogalmazott kitételek.

8.§

/1/
A Jólét és Szabadság Demokrata Közösségben a tagsági viszony tagfelvétellel keletkezik, amelyről a párt Országos Elnöksége dönt. A felvételhez két tag javaslata szükséges, és a felvételről vagy annak elutasításáról a felvételt kérelmezőt az Országos Elnökség bizonyítható módon értesíti az Országos Hivatalon keresztül. E döntés ellen a felvételt kérelmező az értesítéstől számított 15 napon belül, és a választókerületi szervezet bármely tagja a döntéstől számított 15 napon belül az Országos Választmánynál írásban jogorvoslattal élhet, az Országos Választmány döntése végérvényes.

/2/
Akinek tagsága kilépéssel, kizárással, illetve törléssel szűnt meg, csak új tagként, új tagfelvételi eljárás keretében vehető fel a pártba. Az újbóli tagfelvételre csak akkor kerülhet sor, ha a kizárás, vagy a törlés oka már megszűnt. Ezt a körülményt az Országos Etikai és Fegyelmi Bizottság határozattal véleményezi.

/3/
A 9.§ /1/ bekezdés e) pontjában meghatározott esetben megszűnt tagság esetében az érintett volt tagok új tagfelvételi eljárás keretében vehetők fel a pártba. A tagfelvételi kérelmet az Országos Etikai és Fegyelmi Bizottság határozattal véleményezi.

/4/
Tagfelvétel előtt a jelen Alapszabály 56. §-ában foglalt körülmények fennállása - amennyiben azok ismertek - mérlegelendő.

9.§

/1/
A tagsági viszony megszűnik:

a) a tag halálával,

b) kilépéssel,

c) törléssel,

d) kizárással,

e) a tagot nyilvántartó választókerületi szervezet feloszlatásával.

/2/
A kilépést az illetékesnek az Országos Hivatalnál írásban vagy elektronikus posta útján kell bejelenteni. A kilépés napjának az erről szóló írásbeli nyilatkozat benyújtásának, vagy postára adásának napját kell tekinteni és erről a választókerületi szervezetet az Országos Hivatal nyolc napon belül értesíteni köteles.

/3/
Törléssel szűnik meg a tagsági viszony

a) ha a tag több mint hat hónapon át nem fizet tagdíjat és tagdíjhátralékát kétszeri bizonyítható módon közölt felszólítás ellenére, 30 napon belül sem rendezi,

b) a tag személye tekintetében a tagság keletkezésének a 7. § /1/ bekezdésében meghatározott feltételei már nem állnak fenn, illetve a 7. § /2/ bekezdésében meghatározott kizáró ok megvalósul,

c) ha a párt jelöltjeként megválasztott országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati képviselő a választást követően a párt képviselőiből, vagy koalíciós közreműködésével megalakuló képviselő-csoport megalakításában nem vesz részt, vagy a már működő ilyen képviselő-csoportba a megválasztását követő 15 napon belül nem kéri a felvételét, illetve megakadályozza a párt képviselő-csoportjának megalakítását, továbbá a képviselői mandátumának időtartama alatt az ilyen képviselő-csoportból kilép,  valamint, ha az ilyen képviselő-csoportból a képviselő-csoport kizárja,

d) annak a tagnak a tekintetében, aki az Országos Választmány által meghatározott, a jesz tagsági jogviszony megújítása tárgyában feltett kérdésekre a megadott határidőn belül nem válaszol, vagy elutasító álláspontot foglal el,

e) amennyiben bármely testületi döntést követően a nyilvánosság előtt (bizonyítható módon) a testületi döntéssel kapcsolatban ellenvéleményt fogalmaz meg. Az Országos Elnökség megállapítja a tényállást, és elrendeli az Országos Hivatalnál a törlést. A törléssel szemben az Országos Választmánynál írásban fellebbezéssel élhet, mely nem joghalasztó hatályú.

/4/
A /3/ bek. a.), b.) és d.) pontjában foglaltak megvalósulása esetén a törlésről az Országos Elnökség határoz, és erről a tagot írásban - bizonyítható módon - értesíti. A törölt tag a /3/ bek. a.) és b.) pontja alapján végrehajtott törlés esetében az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül a törlés ellen az Országos Választmánynál írásban fellebbezést terjeszthet elő. Az Országos Választmány határozata jogerős. 

/5/
A /3/ bek. c) pontjában foglaltak megvalósulása esetén országgyűlési képviselő, európai parlamenti képviselő, megyei/budapesti, illetve helyi képviselő, országos elnökségi, országos választmányi tag, valamint a megyei/budapesti választmány tagja, megyei/budapesti önkormányzatban elnök, elnökhelyettes esetében, a
megvalósulás tényét az Országos Választmány határozattal állapítja meg, és a törlést az Országos Hivatalnál elrendeli. A törlést az Országos Hivatal hajtja végre, és erről az érintett tagot és a nyilvántartó választókerületi szervezetet értesíti.

/6/
Kizárásnak csak az Etikai és Fegyelmi Szabályzatban meghatározott okok miatt és az ott szabályozott eljárás lefolytatása után van helye. Az eljárást a választókerületi szervezet közgyűlése, a párt bármely testülete és tisztségviselője kezdeményezheti. Az eljárás részletes szabályait az Etikai és Fegyelmi Szabályzat tartalmazza.

10. §

/1/
A Jólét és Szabadság Demokrata Közösség minden tagja - amennyiben az Alapszabály másként nem rendelkezik - azonos jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik.

/2/

a) jogosult részt venni a párt tevékenységében és rendezvényein, a párt testületei tagjainak és tisztségviselőinek a Választási Szabályzat szerinti megválasztásában,

b) az újonnan belépő tag két éves tagsági viszony után jelölhető és választható országos párttisztségre

c) a 10.§ /2/ b) pontjában foglalt határidő előtti jelölésről az Országos Elnökség dönt

d) köteles az Országos Választmány által megállapított tagdíjat megfizetni,

e) politikai tevékenysége során köteles megtartani a párt testületeinek határozatait, továbbá köteles azoknak megfelelően eljárni.

/3/

A Jólét és Szabadság Demokrata Közösség minden pártoló tagja azonos jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik.

a) jogosult részt venni a párt tevékenységében és rendezvényein.

b) a pártoló tag a belépését követő 3. év után jelölhető és választható országos párttisztségre

c) a 10.§ /3/ b) pontjaiban foglalt határidő előtti jelölésről az Országos Elnökség dönt

d) politikai tevékenysége során köteles megtartani a párt testületeinek határozatait, továbbá köteles azoknak megfelelően eljárni.

/4/
A jelen Alapszabály és a párt egyéb Szabályzatainak rendelkezései a párt valamennyi tagjára és pártoló tagjára nézve kötelezőek. 

/5/
Az országos, a megyei/fővárosi és a választókerületi testületek határozatai azok illetékességi területén a tagokra kötelezőek.

Második oldal >>

jesz KÖZÖSSÉG:

BLOGROLL

Antall József emlékezete  /  Stef1

December 12-én van Antall József miniszterelnök halálának 20. évfordulója. Lassan annyi idő eltelt azóta, hogy talán itt az ideje annak, hogy kialakuljon róla, munkásságáról egy reális, igazságos kép. Hiszen most már van összehas[...]

Újdonságok a 2014-es Intersolar napelemes kiállításon  /  Gitche

A múlt héten zárta kapuit az Intersolar expo Münchenben, a napelemes szakma egykor legnagyobb találkozóhelye. Az Intersolar sok tekintetben kiváló barométer az európai napelemes piac állapotára. Sajnos az idén is az egyik fő "hír" a ki[...]

Még egyszer Paks II-ről  /  OrmosPéter

„Jobboldali vagyok, de ellenzem a paksi atomerőmű kibővítését.” Ez az a mondat, amit a médiában a legritkábban hallani. Amióta Orbán Viktor megegyezett Vlagyimir Putyinnal az atomerőmű építésének ügyében, a baloldal szárnyra k[...]

Elbukott a még nem is létező Bokros párt  /  okospista

A minap történései alapján úgy tűnik, hogy senor Bokros új konzervatív-liberális (sic-szerk.) párt elgondolása már csírájában szertefoszlott. Ugyanis Bokros hű vitéze, Kerék-Bárczy Szabolcs beintett a közgazdásznak (Panama? – s[...]

ESEMÉNYNAPTÁR

jesz KÖZÖSSÉG