A Jólét és szabadság Demokrata Közösség alapszabálya - Jesz

Alapszabály

A
JÓLÉT ÉS SZABADSÁG DEMOKRATA KÖZÖSSÉG
ALAPSZABÁLYA
2011. 

Jóváhagyta a Jólét és Szabadság Demokrata Közösség Rendkívüli Országos 
Gyűlése 2011. június 18-án 


I. Általános rendelkezések

1. §

A párt neve:
Jólét és Szabadság Demokrata Közösség, rövidítve: jesz vagy Demokrata Közösség.

2. §

/1/
A Jólét és Szabadság Demokrata Közösség (továbbiakban: a párt) a Magyar Köztársaság Alkotmányának 3. §-a, illetve a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény alapján működő politikai párt.

/2/
A Jólét és Szabadság Demokrata Közösség jogi személy.

/3/ A Jólét és Szabadság Demokrata Közösség a Magyar Demokrata Fórum kizárólagos és általános jogutódja.

3.§

/1/
A pártalapítás helye és ideje:
Budapest, 1989.

/2/
Az elődszervezet alapításának helye és ideje:
Lakitelek, 1988.

4.§

A Jólét és Szabadság Demokrata Közösség célja a magyar nemzet és a magyar haza szolgálata. A Jólét és Szabadság Demokrata Közösség a nemzeti hagyományokat tisztelő, a keresztény kultúra szellemi és erkölcsi értékeit valló, korszerű konzervatív párt. Tiszteli az elődök országalkotó képességét, a patriotizmust, a haza szabadságáért küzdők eszményeit és áldozatát, a nemzet javát szolgáló hagyományok mának is szóló üzeneteit.

5. §

A Jólét és Szabadság Demokrata Közösség jelvénye: a párt nevéből kialakított JESZ mozaikszó betűinek megjelenítése világoszöld színnel, amelyet a tipográfia szerves részeként megjelenő barna kör alak, benne jobb irányba mutató háromszög - együttesen stilizált lejátszó gombot megjelenítő forma egészít ki.

6.§

A Jólét és Szabadság Demokrata Közösség székhelye:
1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 73. 3

II. Tagság és tagsági viszony.

7.§

/1/
A Jólét és Szabadság Demokrata Közösség tagja és pártoló tagja lehet az a magyar állampolgár, vagy az a Magyarországon letelepedési engedéllyel tartózkodó nem magyar állampolgár, aki személyes joga szerint nagykorú, cselekvőképességet érintő gondnokság alatt nem áll, valamint elfogadja a párt Alapszabályát és kijelenti, hogy a párt testületeinek mindenkori döntéseit tudomásul veszi, politikai tevékenysége során
azoknak megfelelően cselekszik, továbbá az előzőeket a belépési nyilatkozaton saját kezű aláírásával is vállalja.

/2/
Nem lehet a párt tagja az, aki más, a magyar Országgyűlésben, és az Európai Parlamentben képviselettel rendelkező politikai párt tagja, illetve aki olyan társadalmi szervezetnek a tagja, amely az országgyűlési képviselők választásán valamely más pártot vagy más párt jelöltjét nyilvánosan a támogatásáról biztosította.

/3/
A pártoló taggal szemben nem állnak fenn a /2/ pontban megfogalmazott kitételek.

8.§

/1/
A Jólét és Szabadság Demokrata Közösségben a tagsági viszony tagfelvétellel keletkezik, amelyről a párt Országos Elnöksége dönt. A felvételhez két tag javaslata szükséges, és a felvételről vagy annak elutasításáról a felvételt kérelmezőt az Országos Elnökség bizonyítható módon értesíti az Országos Hivatalon keresztül. E döntés ellen a felvételt kérelmező az értesítéstől számított 15 napon belül, és a választókerületi szervezet bármely tagja a döntéstől számított 15 napon belül az Országos Választmánynál írásban jogorvoslattal élhet, az Országos Választmány döntése végérvényes.

/2/
Akinek tagsága kilépéssel, kizárással, illetve törléssel szűnt meg, csak új tagként, új tagfelvételi eljárás keretében vehető fel a pártba. Az újbóli tagfelvételre csak akkor kerülhet sor, ha a kizárás, vagy a törlés oka már megszűnt. Ezt a körülményt az Országos Etikai és Fegyelmi Bizottság határozattal véleményezi.

/3/
A 9.§ /1/ bekezdés e) pontjában meghatározott esetben megszűnt tagság esetében az érintett volt tagok új tagfelvételi eljárás keretében vehetők fel a pártba. A tagfelvételi kérelmet az Országos Etikai és Fegyelmi Bizottság határozattal véleményezi.

/4/
Tagfelvétel előtt a jelen Alapszabály 56. §-ában foglalt körülmények fennállása - amennyiben azok ismertek - mérlegelendő.

9.§

/1/
A tagsági viszony megszűnik:

a) a tag halálával,

b) kilépéssel,

c) törléssel,

d) kizárással,

e) a tagot nyilvántartó választókerületi szervezet feloszlatásával.

/2/
A kilépést az illetékesnek az Országos Hivatalnál írásban vagy elektronikus posta útján kell bejelenteni. A kilépés napjának az erről szóló írásbeli nyilatkozat benyújtásának, vagy postára adásának napját kell tekinteni és erről a választókerületi szervezetet az Országos Hivatal nyolc napon belül értesíteni köteles.

/3/
Törléssel szűnik meg a tagsági viszony

a) ha a tag több mint hat hónapon át nem fizet tagdíjat és tagdíjhátralékát kétszeri bizonyítható módon közölt felszólítás ellenére, 30 napon belül sem rendezi,

b) a tag személye tekintetében a tagság keletkezésének a 7. § /1/ bekezdésében meghatározott feltételei már nem állnak fenn, illetve a 7. § /2/ bekezdésében meghatározott kizáró ok megvalósul,

c) ha a párt jelöltjeként megválasztott országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati képviselő a választást követően a párt képviselőiből, vagy koalíciós közreműködésével megalakuló képviselő-csoport megalakításában nem vesz részt, vagy a már működő ilyen képviselő-csoportba a megválasztását követő 15 napon belül nem kéri a felvételét, illetve megakadályozza a párt képviselő-csoportjának megalakítását, továbbá a képviselői mandátumának időtartama alatt az ilyen képviselő-csoportból kilép,  valamint, ha az ilyen képviselő-csoportból a képviselő-csoport kizárja,

d) annak a tagnak a tekintetében, aki az Országos Választmány által meghatározott, a jesz tagsági jogviszony megújítása tárgyában feltett kérdésekre a megadott határidőn belül nem válaszol, vagy elutasító álláspontot foglal el,

e) amennyiben bármely testületi döntést követően a nyilvánosság előtt (bizonyítható módon) a testületi döntéssel kapcsolatban ellenvéleményt fogalmaz meg. Az Országos Elnökség megállapítja a tényállást, és elrendeli az Országos Hivatalnál a törlést. A törléssel szemben az Országos Választmánynál írásban fellebbezéssel élhet, mely nem joghalasztó hatályú.

/4/
A /3/ bek. a.), b.) és d.) pontjában foglaltak megvalósulása esetén a törlésről az Országos Elnökség határoz, és erről a tagot írásban - bizonyítható módon - értesíti. A törölt tag a /3/ bek. a.) és b.) pontja alapján végrehajtott törlés esetében az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül a törlés ellen az Országos Választmánynál írásban fellebbezést terjeszthet elő. Az Országos Választmány határozata jogerős. 

/5/
A /3/ bek. c) pontjában foglaltak megvalósulása esetén országgyűlési képviselő, európai parlamenti képviselő, megyei/budapesti, illetve helyi képviselő, országos elnökségi, országos választmányi tag, valamint a megyei/budapesti választmány tagja, megyei/budapesti önkormányzatban elnök, elnökhelyettes esetében, a
megvalósulás tényét az Országos Választmány határozattal állapítja meg, és a törlést az Országos Hivatalnál elrendeli. A törlést az Országos Hivatal hajtja végre, és erről az érintett tagot és a nyilvántartó választókerületi szervezetet értesíti.

/6/
Kizárásnak csak az Etikai és Fegyelmi Szabályzatban meghatározott okok miatt és az ott szabályozott eljárás lefolytatása után van helye. Az eljárást a választókerületi szervezet közgyűlése, a párt bármely testülete és tisztségviselője kezdeményezheti. Az eljárás részletes szabályait az Etikai és Fegyelmi Szabályzat tartalmazza.

10. §

/1/
A Jólét és Szabadság Demokrata Közösség minden tagja - amennyiben az Alapszabály másként nem rendelkezik - azonos jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik.

/2/

a) jogosult részt venni a párt tevékenységében és rendezvényein, a párt testületei tagjainak és tisztségviselőinek a Választási Szabályzat szerinti megválasztásában,

b) az újonnan belépő tag két éves tagsági viszony után jelölhető és választható országos párttisztségre

c) a 10.§ /2/ b) pontjában foglalt határidő előtti jelölésről az Országos Elnökség dönt

d) köteles az Országos Választmány által megállapított tagdíjat megfizetni,

e) politikai tevékenysége során köteles megtartani a párt testületeinek határozatait, továbbá köteles azoknak megfelelően eljárni.

/3/

A Jólét és Szabadság Demokrata Közösség minden pártoló tagja azonos jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik.

a) jogosult részt venni a párt tevékenységében és rendezvényein.

b) a pártoló tag a belépését követő 3. év után jelölhető és választható országos párttisztségre

c) a 10.§ /3/ b) pontjaiban foglalt határidő előtti jelölésről az Országos Elnökség dönt

d) politikai tevékenysége során köteles megtartani a párt testületeinek határozatait, továbbá köteles azoknak megfelelően eljárni.

/4/
A jelen Alapszabály és a párt egyéb Szabályzatainak rendelkezései a párt valamennyi tagjára és pártoló tagjára nézve kötelezőek. 

/5/
Az országos, a megyei/fővárosi és a választókerületi testületek határozatai azok illetékességi területén a tagokra kötelezőek.

Második oldal >>

jesz KÖZÖSSÉG:

BLOGROLL

Kedves Olvasó!  /  bajkosokoray

  Átköltöztem. A jövőben (elsősorban) az alábbi címen publikálok majd: http://bajko-sokoray.blog.hu.   "Az oldalon elsősorban német politikával foglalkozom. Illetve német nyelvterületről származó eredeti írások és azok recenzi[...]

Top 10: a legnagyobb napelemgyártók 2017-ben  /  Gitche

A 2017-es eladások (shipment) alapján nagyon kicsi változások vannak a tavalyihoz képest a világ legnagyobb napelemgyártóinak rangsorában.  A lista előtt nézzük, hogy mit számolnak eladásba a PV Tech szerkesztői: az eladott Wattokat,[...]

Még egyszer Paks II-ről  /  OrmosPéter

„Jobboldali vagyok, de ellenzem a paksi atomerőmű kibővítését.” Ez az a mondat, amit a médiában a legritkábban hallani. Amióta Orbán Viktor megegyezett Vlagyimir Putyinnal az atomerőmű építésének ügyében, a baloldal szárnyra k[...]

Elbukott a még nem is létező Bokros párt  /  okospista

A minap történései alapján úgy tűnik, hogy senor Bokros új konzervatív-liberális (sic-szerk.) párt elgondolása már csírájában szertefoszlott. Ugyanis Bokros hű vitéze, Kerék-Bárczy Szabolcs beintett a közgazdásznak (Panama? – s[...]

ESEMÉNYNAPTÁR

jesz KÖZÖSSÉG