Jólét és Szabadság Demokrata Közösség U21 Ifjúsági Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) - Jesz

Jólét és Szabadság Demokrata Közösség U21 Ifjúsági Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)

1. Szervezeti felépítés

Az U21 szervezeti szintjei:

- Helyi

- Regionális

- Országos

1.1 Helyi csoportok:

Magyarország településein 5 fővel alakulhatnak és jeleníthetik meg az U21 célkitűzéseit, programját. A helyi csoport elnökségét: elnökét és két alelnökét a helyi csoport tagsága taggyűlésen választja. A helyi elnökségi tagjai külön választhatóak és 50+1% szavazattöbbség szükséges a mandátum megszerzéséhez. Több induló esetén a legtöbb szavazatot kapott jelölt válik elnökké. Az alelnökök esetében a két legtöbb szavazatot kapott alelnök jelölt válik alelnöké. A választás titkos. Mandátumuk egyaránt 2 évre szól, amely egyszer megújítható. A Helyi Csoport alapításakor az Országos Elnökségből kijelölt tag vezeti az alakuló ülést. A megválasztott elnök és alelnök(ök) mandátumát az országos elnök hagyja jóvá. A helyi csoportok elnöke a mindenkori Regionális Választmány teljes jogú tagja. A helyi csoportokban minden megkezdett 20 fős tagság után plusz egy személy a tagság választása következtében delegálható a Regionális Választmányba.

1.2 Regionális Választmány

A Regionális Választmány Magyarország hivatalos közigazgatási régiói alapján áll fel. Tagjai a régióhoz tartozó helyi csoportok mindenkori elnökeiből és további delegáltjaiból áll. Mandátumuk 2 évre szól, amely egyszer megújítható. Elnökét és alelnökét a Regionális Választmány tagjai maguk közül választják. A Regionális Választmány elnökségi tagjai külön választhatóak, a mandátum megszerzéséhez 50+1% szavazattöbbség szükséges. Több induló esetén a legtöbb szavazatot kapott jelölt válik elnökké. Az alelnökök esetében a két legtöbb szavazatot kapott alelnök jelölt válik alelnöké. A választás titkos.

1.3 Országos Elnökség

Az Országos Elnökség szavazati joggal bíró tagjai a Regionális Választmány elnökeiből és ideiglenesen a Jólét és Szabadság Demokrata Közösség Országos Választmányának tagjai által választott elnökből áll. Az elnök ideiglenes megválasztása a szervezet teljes felépítéséig, legkésőbb egy évig érvényes. A szervezet teljes felépítését vagy az egy év lejártát követően az elnököt az U21 Országos Elnöksége választja meg. Az Országos Elnökség tagjainak mandátuma 2 évre szól, amely egyszer megújítható.
Az üléseken tanácskozási joggal részt vehet(nek) az Országos Elnökség által meghívott vendég/vendégek.

2. Működési felépítés

2.1 Helyi csoportok:

A helyi csoportok ülését a csoport elnöke legalább negyedévente hívja össze. A taggyűlést a helyi elnök vezeti. A helyi csoport taggyűléseiről emlékeztetőt készít. A csoport feladatai:

- együttműködik a Jólét és Szabadság Demokrata Közösség választókerületi és helyi szervezeteivel,

- helyi programokat szervez és bonyolít le,

- a helyi ifjúságot érintő kérdésekben véleményt formál és fogalmaz meg,

- a helyi fiatalok és az adott településen tanuló tagozati tagok munkáját fogja össze,

- éves beszámolót készít a Regionális Választmány számára.

2.2 Regionális választmány

A Regionális Választmány ülését az elnök legalább félévente hívja össze és vezeti le. Üléseiről emlékeztetőt készít. A Regionális Választmány feladatai:

- összefogja és koordinálja a régióban található helyi csoportok munkáját,

- elősegíti a Helyi Csoportok megalakulását,

- regionális programokat szervez és bonyolít le,

- a régiót érintő ügyekben vélemény formál és fogalmaz meg,

- éves beszámolót készít az Országos Elnökség számára.

A Regionális Választmány működésére az U21 Országos Elnökségének működése az irányadó.

2.3 Országos Elnökség

Az Országos Elnökség az U21 vezető testülete. Az Elnökség feladatai:

- az elnök javaslatára tagjaiból megválasztja az Országos Elnökség két alelnökét,

- összefogja és koordinálja a régiók választmányainak munkáját,

- tagozati kabinetet alakíthat, kijelöli azok vezetőit,

- az ország ifjúságát érintő kérdésekben véleményt formál és fogalmaz meg,

- országos ifjúsági rendezvényeket/programokat szervez és bonyolít le,

- nyári tábort szervez a tagozat tagjai számára,

- megalkotja és módosíthatja a Jólét és Szabadság Demokrata Közösség U 21-es Ifjúsági Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzatát,

- kijelölt tagja levezeti a helyi csoportok alakuló üléseit,

- Feloszlathatja valamint felfüggesztheti a helyi csoportok működését,

- kapcsolatot tart magyar és európai valamint a világ bármely pontján lévő ifjúsági szervezettel,

- éves beszámolót készít a Jólét és Szabadság Demokrata Közösség Országos Választmányának számára.

Országos elnök:

- az Országos Elnökség üléseit az országos elnök legalább negyedévente hívja össze,

- az Országos Elnökség üléseit az országos elnök vagy az általa megbízott alelnök vezeti,

- jóváhagyja a helyi csoportok megalakulását,

- képviseli a Jólét és Szabadság Demokrata Közösség U21 Ifjúsági Tagozatát,

- tanácskozási joggal képviseli az U21 Ifjúsági Tagozatot, a Jólét és Szabadság Demokrata Közösség ülésein,

- országos ifjúságot érintő kérdésekben véleményt formál és nyilatkozatot adhat ki,

- javaslatot tesz az alelnökök személyére.

Az alelnök(ök) felelőssége és hatásköre:

- az U21 Ifjúsági Tagozat elnökének munkáját két alelnök támogathatja,

- az alelnök(öket) az Országos Elnökség tagjai közül az elnök javaslatára az Országos Elnökség választja meg, vagy menti fel,

- felelőssége: Az alenök(ök) feladatai(k) ellátásáért az elnöknek felelős(ök),

- Feladata és Hatásköre:

a.) az elnök általános helyettese, aki az Elnök akadályoztatása esetén az elnök nevében jár el,

b.) az elnök felkérésére helyettesíti őt.

Az Elnökség összehívása

- az Elnökséget az elnök, a napirendi javaslat ismertetésével hívja össze,

- az ülésre az írásbeli meghívókat (e-mail útján) legalább 3 nappal az ülés előtt kell kiküldeni,

- az elnökségi tagok legalább egynegyedének - a napirendi javaslatot is tartalmazó - kezdeményezésére az elnök köteles az Elnökséget összehívni,

- különösen indokolt esetben az elnök rendkívüli ülést hívhat össze. A rendkívüli ülés megtartásának feltétele, hogy az időpontot, a helyszínt és a napirendi javaslatot tartalmazó értesítés megérkezését (akár e-mail, akár sms) a testületi tagok legalább 2/3-a személyesen visszaigazolja. Ez elektronikus úton is történhet,

- amennyiben az elnökségi tagok (és meghívottak) rendelkeznek elektronikus levélcímmel, úgy részükre a meghívó kiküldése - dokumentálható módon - elektronikus úton is történhet.

Az Országos Elnökség ülésének résztvevői:

- az Országos Elnökség tagjai.

- tanácskozási joggal vesznek részt:

a.) akit/akiket az Országos Elnökség vagy az elnök meghív.

 

Elnöklés

- Az elnökségi ülést az elnök –távollétében a kijelölt alelnök– nyitja meg és megállapítja a jelenlévő elnökségi tagok számát, valamint a határozatképességet, és folyamatosan ellenőrzi a jelenlévők számát, valamint az Elnökség határozatképességét.

- Az elnök egy-egy ülés tárgyalásának vezetését egészben, vagy részben az alelnökre átruházhatja.

A napirend

- Az ülés napirendjét a meghívóban szereplő javaslat alapján az Elnökség állapítja meg. Indokolt esetben az Elnökség bármely tagja indítványozhatja valamely kérdésnek a napirendre való felvételét.

- A napirendről az Elnökség vita nélkül határoz.

Az előterjesztések benyújtásának és megtárgyalásának részletes szabályai

- Az Elnökségi vitára javasolt előterjesztéseket az adat-, titok-, és biztonság védelmi feltételeknek megfelelő módon írásban (elektronikus formában is) kell az elnöknek átadni, illetve eljuttatni. Ennek határideje általános eljárás szerint a megtárgyalásra hivatott elnökségi ülés előtt minimum három nap.

- Az elnök köteles arról gondoskodni, hogy az előterjesztés döntésre előkészített legyen, hogy az előterjesztéseket az Elnökség tagjai megismerhessék és tanulmányozhassák. Az üléseken előterjesztéseket kiosztani csak rendkívüli, vagy sürgős, illetve bizalmi jellegű esetekben lehet, a döntésre való előkészítettséget, a megfelelő áttanulmányozás lehetőségét ekkor is biztosítani kell.

- Az előterjesztéseknek alapvetően elvi, koncepcionális jellegűeknek kell lenniük, a javasolt döntés céljának, várható hatásának, eredményének megjelölésével. Az előterjesztésnek tartalmaznia kell az adott döntés meghozatalához szükséges tömör háttérelemzést is tartalmazó indokolást, a döntésre vonatkozó határozati javaslatot (ha szükséges az esetleges alternatívát), a végrehajtás határidejét, felelősét, adott esetben közreműködőit, a döntés megvalósításához adott esetben szükséges finanszírozási, szervezeti, személyi feltételeket.

- Az egyes napirendi pontok felett a levezető elnök külön-külön nyit vitát. A vitában az egyes hozzászólások sorrendjét a levezető elnök állapítja meg.

- A vita lezárását az Elnökség bármely tagja indítványozhatja, az indítványról az Elnökség vita nélkül határoz.

- A napirendi pont tárgyalásának elhalasztását idő hiányában vagy további előkészítés céljából az Elnökség bármely tagja indítványozhatja. Az indítványról az Elnökség vita nélkül határoz.

A határozathozatal

- Az Elnökség határozatait a jelenlévők leadott szavazatának többségével hozza. Elektronikus döntéshozatal szintén az Elnökségi tagok leadott szavazatának többségével történik meg elektronikus úton, melyről dokumentálás is készül.

- A vitát követően, a határozathozatal előtt az elnök, illetve kérésére az előterjesztő a végleges határozati javaslatot szabatosan megfogalmazza. Meghatározott esetekben, az Elnökség hozzájárulhat az elfogadott határozat - a lényegi és tartalmi elemeket nem érintő - utólagos véglegesítéséhez.

- Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt.

- A szavazás általában nyíltan történik.

- Az Elnökség - bármely tagja indítványára - titkos szavazást rendelhet el. Az alelnök(ök) megválasztása és visszahívása esetén titkos szavazást kell tartani.

- Elektronikus szavazást kezdeményezhet az U21 elnöke a hatékonyabb és gyorsabb politikai döntéshozatal érdekében, amennyiben a határozatképes ülés összehívása rövid időn belül - előzetes felméréssel - nem biztosítható. Az elektronikus szavazás érvényes abban az esetben, amennyiben a feltett kérdésre a szavazásra jogosultak több mint fele igazoltan visszajelzett elektronikus posta útján (akár sms útján).

- Rendes ülésnek minősül az elektronikus posta útján kiküldött előterjesztés és az azzal kapcsolatos elektronikus döntéshozatal.

- Az egyszerű szótöbbséggel meghozott elektronikus döntést az Országos Elnökség határozatnak tekinti. Az elektronikus döntés eredményéről az Országos Elnökség tagjait elektronikus úton tájékoztatni kell.

Képviselet

- Az U21 képviseletére az elnök önállóan jogosult. Az U21 elnöke az Ifjúsági Tagozat első tisztségviselője, aki harmadik személyek előtt, illetőleg politikai kapcsolataiban képviseli a Jólét és Szabadság Demokrata Közösségének U21 Ifjúsági Tagozatát. Az alelnök(ök) ráruházott feladatkörükben, az Elnökség tagjai az Elnökség felhatalmazása alapján képviselik az U21-et, illetőleg az Elnökséget.

Az Országos Elnökség üléseinek dokumentálása

- Az Elnökség üléséről emlékeztetőt kell készíteni. Az emlékeztető vezetéséről az Elnök által kijelölt Elnökségi tag gondoskodik.

- Az emlékeztetőnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

a) a testület megjelölése,
b) az ülés helye és ideje,
c) az összehívás módja,
d) a jelenlevők felsorolása (a jelenléti ív csatolásával),
e) a testület határozatképessége,
f) az elnök és az emlékeztető vezetőjének neve,
g) az egyes hozzászólások lényeges tartalma,
h) a hozott határozatok szó szerint, (amennyiben a határozat valamely írásos előterjesztés elfogadására vonatkozik, a vita nyomán véglegesített előterjesztéseket az emlékeztetőhöz csatolni kell),
i) az ülés bezárásának ideje,
j) a levezető elnök és az emlékeztető vezető aláírása.

- Szükség esetén, vagy célszerűségi okokból az ülésről - írásban, vagy hangfelvétel útján - szó szerinti jegyzőkönyv készíthető.

- Az ülések emlékeztetőből egy-egy példányt kaphatnak az elnökség szavazati joggal rendelkező tagjai és az ülés - tanácskozási jogú - résztvevői.


3. Tagság

- Az U21 tagja lehet az a 18. életévét betöltött, de a 30. életévét be nem töltött magyar állampolgár és az a Magyarországon letelepedési engedéllyel tartózkodó nem magyar állampolgár, aki cselekvőképességét érintő gondnokság alatt nem áll, elfogadja az U21 Alapítógondolatát és Szervezeti és Működési Szabályzatát valamint a Jólét és Szabadság Demokrata közösségének rendes vagy pártoló tagja. Belépésekor mindezt a belépési nyilatkozaton saját kezű aláírásával igazolnia kell.

- Az a tag, aki U21 tagként tölti be 30. életévét, tagozati tagságát elveszti.

- Nem lehet az U21 tagja az, aki tagja a Jólét és Szabadság Demokrata Közösségén kívül más politikai pártnak, vagy az 1989. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartatozó szervezetnek.

3.1 Tagfelvétel

- Az U21 tagság tagfelvétellel keletkezik.

- A tag felvételéről a helyi csoport elnöksége határoz. A helyi csoport a tagfelvételről az Országos Elnökséget 8 munkanapon belül értesíti.

- Az Országos Elnökség az új tagok felvétele tekintetében vétójogot gyakorolhat a tagfelvételről szóló értesítés megérkezését követő első elnökségi ülés lezárásáig.

- Amennyiben az Országos Elnökség vétójogával él, az érintett helyi csoport elnöke a döntés ellen, a Regionális Választmány következő üléséhez fordulhat jogorvoslatért.

- Az a személy, akinek U21 tagsága bármilyen jogcímen megszűnt, csak új tagként vehető fel.

- Aki az U21-ből kilépett, vagy tagságát, helyi csoportját törölték, csak akkor vehető fel új tagként, ha vele szemben a törlés oka megszűnt, illetve kilépését és visszalépési igényét megfelelő módon tisztázni tudja, megvilágítja. Ezek véleményezése az Országos Elnökség feladata.

3.2 Tagsági viszony megszűnése:

- Az U21 tagság megszűnik:

a.) kilépéssel,
b.) törléssel,
c.) helyi csoportjának megszűnésével, törlésével,
e.) a tag halálával.

- A kilépést az illetékes helyi csoportnak írásban kell bejelenteni. A kilépés napjának, a nyilatkozatban meghatározott dátum, benyújtásának, vagy postára adásának napját kell tekinteni. A kilépésről a helyi csoport az Országos Elnökséget 8 munkanapon belül értesíti.

- Törléssel szűnik meg annak a tagnak a tagsági viszonya:

a.) aki a Jólét és Szabadság Demokrata Közösségen kívül más pártnak tagja lesz,
b.) aki az Országos Elnökség döntése alapján, a helyi csoport hivatalos megkeresésére tagsági viszonyát megerősíteni nem kívánja.

- A törléséről a helyi csoport elnöksége határoz, és erről a tagot írásban értesíti. A tag az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül a helyi csoport taggyűlésénél írásban fellebbezést terjeszthet elő.

- helyi csoport törlésével szűnik meg a tagsága annak a személynek, akinek helyi csoportja az Országos Elnökség döntése alapján meghirdetett tagrevízió alkalmával a kívánt dokumentumokkal nem igazolja a csoport működését és tagjainak tagsági jogviszonyát. Az így megszűnt tagság tényét az Országos Elnökség jegyzi be.
3.3 Tagsági jogok és kötelezettségek

- Az U21 minden rendes tagjának azonos jogai és kötelezettségei vannak.

- Az U21 minden tagja jogosult részt venni a szervezet tevékenységében, az U21 testületeinek és tisztségviselőinek megválasztásában. Az U21 minden tagja megválasztható.

- Az U21 minden tagja jogosult véleményével, javaslatával vagy kérdésével a szervezet bármely szervéhez vagy tisztviselőjéhez fordulni.

- Az U21-nek az a tagja, aki magyar állampolgársággal nem rendelkezik, választott testület tagja vagy tisztségviselője nem lehet.

- Az U21 Szervezeti és Működési Szabályzata, egyéb rendelkezései, valamint választott testületeinek határozatai, a szervezet minden tagjára nézve kötelezőek.

4.Kabinetek

4.1. Az Országos Elnökség kabineteket hozhat létre a szakmai munka elvégzésére, a szakmai programok kidolgozásának céljából.

4.2 A kabinetek részletes működési szabályozása az Országos Elnökség hatáskörébe tartozik, melyet a Tagozat megalakulása következtében elkészít, legalább az alakulástól számított egy éven belül.

5. A SZMSZ hatályba lépése

5.1. Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot ideiglenesen a Jólét és Szabadság Demokrata Közösség Országos Elnöksége fogadja el, majd a Tagozat felállása után, legkésőbb egy éven belül az U21 Országos Elnöksége hagyja jóvá.


Budapest, 2011.07.04.
 

jesz KÖZÖSSÉG:

BLOGROLL

Kedves Olvasó!  /  bajkosokoray

  Átköltöztem. A jövőben (elsősorban) az alábbi címen publikálok majd: http://bajko-sokoray.blog.hu.   "Az oldalon elsősorban német politikával foglalkozom. Illetve német nyelvterületről származó eredeti írások és azok recenzi[...]

Legnagyobb napelem gyártók, 2021 elején - már nem a Jinko a legnagyobb  /  Gitche

A kínai napelemgyártók folyamatosan és jelentősen bővítik napelemes gyártói kapacitásaikat 2019 óta - írja a PV Tech a tavalyi év összefoglalása, és a 2021-es előrejelzések kapcsán. Ami még érdekes, hogy a legnagyobb egyre inkáb[...]

Még egyszer Paks II-ről  /  OrmosPéter

„Jobboldali vagyok, de ellenzem a paksi atomerőmű kibővítését.” Ez az a mondat, amit a médiában a legritkábban hallani. Amióta Orbán Viktor megegyezett Vlagyimir Putyinnal az atomerőmű építésének ügyében, a baloldal szárnyra k[...]

Elbukott a még nem is létező Bokros párt  /  okospista

A minap történései alapján úgy tűnik, hogy senor Bokros új konzervatív-liberális (sic-szerk.) párt elgondolása már csírájában szertefoszlott. Ugyanis Bokros hű vitéze, Kerék-Bárczy Szabolcs beintett a közgazdásznak (Panama? – s[...]

ESEMÉNYNAPTÁR

jesz KÖZÖSSÉG